Ανακαίνιση ανελκυστήρων

Η διαδικασία ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού του ανελκυστήρα σας διαχωρίζεται ως εξής:

 • Υποχρεωτικές Εργασίες – ασφάλεια & εναρμόνιση με τις κείμενες διατάξεις – νομοθεσία
 • Προαιρετικές Εργασίες – έμφαση στην ποιότητα κίνησης και της αισθητικής
 • Επιλεγμένες εργασίες – επιλογή εργασιών ανακαίνισης από εσάς

 
Ανάλογα με τις ανάγκες σας, μπορούμε να προσαρμόσουμε τις εργασίες ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού για εσάς, είτε πραγματοποιώντας απλά τις υποχρεωτικές εργασίες στον ανελκυστήρα σας, είτε υλοποιώντας την διαδικασία ολικής ανακαίνισης η οποία περιλαμβάνει τις υποχρεωτικές και τις προαιρετικές εργασίες στο σύνολο των εργασιών.
 
Μερικά από τα βασικά σημεία ανακαίνισης & εκσυγχρονισμού που περιλαμβάνουν οι εργασίες ολικής ανακαίνισης της εταιρείας μας είναι οι εξής:

 • Γενική συμμόρφωση με την έκθεση ελέγχου του φορέα (εάν υπάρχει) και αποκατάσταση των ελλείψεων που αναφέρονται σε αυτή
 • Ολική αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του ανελκυστήρα (Φρεατίου, Μηχανοστασίου, Κλιμακοστασίου)
 • Αντικατάσταση πίνακα χειρισμού του ανελκυστήρα
 • Εγκατάσταση συστήματος INVERTER (VVVF)
 • Εγκατάσταση συστήματος αυτόματου – ηλεκτρονικού απεγκλωβισμού
 • Αντικατάσταση κινητήριου μηχανισμού ανελκυστήρος
 • Αντικατάσταση τροχαλίας τριβής κινητήριου μηχανισμού
 • Αντικατάσταση τροχαλιών παρέκκλισης φρεατίου / τροχαλιοστασίου
 • Αντικατάσταση συρματοσχοίνων ανάρτησης πλαισίου θαλάμου – αντιβάρων
 • Τοποθέτηση αυτόματων θυρών θαλάμου ανελκυστήρος
 • Αντικατάσταση θαλάμου ανελκυστήρος
 • Εγκατάσταση νέων ψηφιακών κομβιοδόχων στο κλιμακοστάσιο
 • Εγκατάσταση νέας ψηφιακής κομβιοδόχου στον θάλαμο του ανελκυστήρα
 • Εγκατάσταση συστήματος αμφίδρομης επικοινωνίας με μέσο διάσωσης σε περίπτωση εγκλωβισμού χωρίς την αναγκαιότητα μόνιμου πάροχου τηλεφωνικής σύνδεσης (χρήση σύνδεσης GSM)
 • Σύσταση τεχνικού φακέλου και κατάθεση αυτού στις αρμόδιες υπηρεσίες (Φορέας Ελέγχου, Δ/νσεις ΥΠ.ΑΝ., Δήμοι κτλ)
 • Εργασία ελέγχου – επανελέγχου της εγκατάστασης και έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης

 
Η εταιρεία μας δύναται να σας παρέχει επιλεγμένες εργασίες ανακαίνισης σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Οι επιλεγμένες εργασίες που μπορούμε να σας προσφέρουμε, αποτελούν τμήμα των ανωτέρω εργασιών ολικής ανακαίνισης και πραγματοποιούνται σε περιπτώσεις τμηματικής ανακαίνισης. Στο σύνολο αυτών των επιλεγμένων από εσάς εργασιών, μπορούν επίσης να είναι:

 • ανακαίνιση θαλάμου (αντικ/ση επένδυσεων, οροφής, δαπέδου, φωτισμού, κουπαστής)
 • αντικατάσταση θυρών φρεατίου
 • γενική επισκευή κινητήριου μηχανισμού
 • προσαρμογή διατάξεων για την προστασία ανοδικής υπερτάχυνσης


Το προσωπικό της εταιρείας μας είναι διαθέσιμο για κάθε σας ερώτημα που αφορά την ανακαίνιση του ανελκυστήρα σας, μερική ή ολική, αλλά συγχρόνως και έτοιμο να προσθέσει νέα αισθητική στην κάθετη μετακίνηση σας.

Οι προμηθευτές μας