Οδηγίες χρήσης ανελκυστήρα

Για την ασφάλειά σας κατά τις μετακινήσεις σας με τον ανελκυστήρα να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες χρήσης.

Πιέστε το κουμπί ορόφου MONO όταν οι πόρτες είναι κλειστές.
Αν ο ανελκυστήρας σταματήσει μεταξύ δύο ορόφων μην επιχειρείτε να βγείτε.
Πιέστε μόνο το κουμπί κινδύνου και αυτόματα θα ενεργοποιηθεί η συσκευή ενδοεπικοινωνίας (εάν υπάρχει).
Μην παραβιάζετε τις πόρτες.Βγείτε από τον ανελκυστήρα μόνο όταν αυτός σταματήσει εντελώς και κανονικά πίσω από την πόρτα.
Μην χρησιμοποιείτε άσκοπα το κουμπί στάσης STOP και το κουμπί κινδύνου.

Οι προμηθευτές μας